Serwis Polskich Inicjatyw Poradniczych

Partnerzy

Fundacja Przestrzeń Lokalna - została powołana w marcu 2018r.,przez trzy kobiety: animatorkę, liderkę i księgową. Misją fundacji jest  aktywizowanie społeczności lokalnych/ liderów zmiany
 z województwa podkarpackiego do samoorganizowania się na rzecz zaspokojenia potrzeb własnych i środowiska lokalnego.  Działalność Fundacji opera się na realizacji projektów, są to m.in. :
-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne (finansowany z Programu FIO-NIM-CRSO) -realizowany od 2018r.,celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim  poprzez udzielenie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, doradczego i finansowego dla organizacji pozarządowych.
-Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” finansowany ze środków JST) to autorskie przedsięwzięcie fundacji realizowane we współpracy z lokalnymi JST-Gminą Chmielnik. Misją Funduszu  jest aktywizowanie społeczności lokalnych do samoorganizowania się na rzecz zaspokojenia swoich potrzeb, m.in. poprzez zagospodarowanie miejsca ważnych dla życia społecznego. Ideą funduszu  jest zidentyfikowanie takich miejsc, a następnie ożywienie ich przez mieszkańców.
-Akademia Dobrej Komunikacji (finansowany przez fundację TechSoup oraz Facebook) to cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych aktywistów, w czasie których rozwijają oni swoje kompetencje cyfrowe i marketingowe.
-Projekt „Ciao Italia” finansowany z Programu Równać Szanse 2018) celem projektu było rozwinięcie wśród uczestników umiejętności współdziałania w grupie, skutecznej komunikacji, planowania, zarządzania swoim czasem oraz pozyskiwania wsparcia społecznego poprzez stworzenie grupy, której tematem przewodnim będzie literatura, kultura i kuchnia Włoch.
-Projekt „Wymaluj naszą historią” (finansowany z Programu Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu zmieniam”) celem projektu jest stworzenie muralu opwiadającego 50 letnią historię lokalnego liceum ogólnokształcącego.

 
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Zamysł powołania Fundacji Fundusz Lokalny SMK pojawił się 3 lipca 2009 r. podczas spotkania partnerów projektu współpracy: „Młodzi Gniewni dla Nas Pewni”. Partnerstwo zainicjowało swoją działalność przy Zarządzie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”. Już 14 stycznia 2010 r., w siedzibie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, odbyło się spotkanie gminnych koordynatorów Projektu, podczas którego zebrani zatwierdzili Regulamin Rady Partnerów. Statut Fundacji został zatwierdzony aktem notarialnym w Tarnobrzegu w dniu 6 lipca 2011 r.
Fundacja przyjęła nazwę: „Fundacja Fundusz Lokalny SMK”. Skrót końcowy nazwy, nawiązujący do Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, zmienił znaczenie na „Społeczeństwo, Młodzież, Kreatywność”. Ostatecznie, 21 listopada 2011 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402564.
Misją Fundacji jest tworzenie sprzyjających warunków do działania lokalnych społeczności oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw społecznych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, szczególnie z obszaru powiatu sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Mottem zaś wszystkich działań jest: „SMK. PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA”. Od tego czasu członkowie Fundacji, organizacje i instytucje współpracujące z Fundacją oraz wiele osób utożsamiających się z misją, podejmują cykliczne i stałe działania kierowane do lokalnej społeczności.
Oferta adresowana jest przede wszystkim do osób i instytucji, którzy tak jak Fundacja, promują i propagują rozwój oparty o lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne czy kulturowe.  
Wszystkie działania  wdrażane przez Fundację są „poukładane” w takich obszarach jak: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, „Młodzi Gniewni dla Nas Pewni”, „Prawo dla obywateli”, a od 2021 również „Ośrodek Dziedzictwa Lokalnego - Resztówka” (w budowie).
Działania w poszczególnych programach często są współfinansowane przez ogólnopolskie instytucje. Fundacja jest bowiem lokalnym partnerem dla: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i jej programów „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „Liderzy PAFW”, „Szkoła Liderów PAFW”, „Program Stypendiów Pomostowych”, „Pracownia Dobra Wspólnego”.  We współpracy z Narodowym Instytutem Wolności Fundacja realizuje cyklicznie takie programy jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowy Program Rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Bieżące działania Fundacji były i są wspomagane przez lokalne samorządy gmin:  Zaleszany, Pysznica, Sandomierz, Baranów Sandomierski, także samorządy powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”-stowarzyszenie powstało w 2006r.  w celu wzmocnienia działań rozwojowych na terenie powiatu  niżańskiego. W działalność LGD zaangażowani są liderzy organizacji społecznych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, gminnych ośrodków kultury oraz lokalni przedsiębiorcy. Efektem podjętej współpracy było przygotowanie
i wdrożenie projektu pn. „Aktywność mieszkańców szansą rozwoju powiatu niżańskiego” realizowany w ramach „Pilotażowego Programu Leader +”. W latach 2009-2015 Lokalna  Grupa Działania realizowała założenia  Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celami tej strategii był: rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD, rozwój alternatywnych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a także podniesienie jakości życia mieszkańców. Od 2010r. LGD uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych realizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Wspomagania Wsi. W 2012r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt współpracy Atrakcje Turystyczne Regionu, w ramach którego wydano gry terenowe w formie Qtestów, wyznaczono trasy rowerowe oraz wybudowano wiaty turystyczne postojowe przy trasach rowerowych, a dwa lata później w 2014r. LGD nawiązało współpracę z innymi partnerami w ramach Podkarpackich Inicjatyw  Lokalnych. Od 2016r. wdrażana jest strategia w ramach PROW 2014-2020, której środki są przeznaczone na przedsiębiorczość oraz wsparcie organizacji pozarządowych w segmencie edukacji, kultury i rekreacji. W 2019r. wraz z pięcioma  innymi lokalnymi grupami działania zrealizowano projekt współpracy z zakresu turystyki, w ramach którego  zorganizowano warsztaty kulinarne, konferencje oraz  stoiska informacyjne na lokalnych imprezach wydano mapy, gry edukacyjne, kolorowanki dla dzieci, albumy i filmy promocyjne, tablice informacyjne oraz  multimedialne spacery. Od 2022 roku LGD opracowuje strategię na lata 2023 - 2027 w ramach programu LEADER. 

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  „Trygon-Rozwój i Innwacja”- zostało utworzone w 2008r. z inicjatywy działaczy z społecznych i pracowników administracji.  To partnerstwo skupiające trzy Gminy Boguchwałę, Lubenię i Świlczę. Celem Stowarzyszenia jest m.in. poprawa  jakości życia
 i aktywizacja mieszkańców, rozwój różnorodności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, zachowanie i skuteczniejsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Stowarzyszenie realizowało założenia strategii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Skuteczność działań przyczyniła się  do kontynuowania  wdrażania LSR na lata 2014-2020. Opracowana przy współudziale  lokalnej społeczności strategia jest odzwierciedleniem lokalnych potrzeb mieszkańców obszaru LGD, a jej celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Ponadto LGD w 2012r. realizowało projekt  „Krok w stronę Lepszego jutra-aktywizacja  zawodowa i społeczna mieszkańców Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu była aktywizacja  zawodowa i społeczna skierowana do osób wykluczonych społecznie. W kolejnym 2013r. LGD zrealizowała projekt współpracy pt. „Przenikanie kultur mający na celu  zachowanie  dziedzictwa kulturowego poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej. W Latach 2015-2016 LGD realizowała program działań informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców z terenu Gminy  Boguchwała, Lubenia i Świlcza, którego celem było wsparcie i wzmocnienie działań związanych z informacją i promocją przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów biznesowych oraz nowych rynków zbytu. Od 2017 r. LGD realizuje projekt Podkarpackich Inicjatyw  Lokalnych, którego celem jest wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw. W 2022r. LGD realizowała projekt współpracy międzynarodowej, którego realizacja miała na celu zwiększanie potencjału lokalnych liderów oraz wymianę dobrych praktyk oraz wzajemnych doświadczeń. Elementem trwałym projektu było wydanie broszury promującej walory turystyczno-gospodarcze obszarów LGD partnerskich.
Tags
Image
Image
Image
Image
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju
Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033
Logo Nowe FIO