Serwis Polskich Inicjatyw Poradniczych

O projekcie

IDEA PORADNICTWA

Informacje o projekcie „Polskie Inicjatywy Poradnicze”
Realizatorzy to cztery organizacja z województwa podkarpackiego:

  • Fundację Przestrzeń Lokalną,
  • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
  • LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.
 
Kto finansuje projekt?
„Polskie Inicjatywy Poradnicze” to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.
 
Cel projektu:
Wzmocnienie i zwiększenie rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych prowadzonych przez nieformalne grupy działające przy Kościołach Katolickich, innych związkach wyznaniowych oraz uczelniach wyższych na terenie całego kraju.

Główne założenia:
• Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu, w którym zostaną wybrane i dofinansowane organizacje poradnicze świadczące usługi poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinno-pedagogicznego, konsumenckiego i zawodowego.
 
Kto może wziąć udział w konkursie?
Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej takie jak:
-uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.
 
Kto będzie odbiorcą działań?
Osoby doświadczające trudności życiowych, niesamodzielne, niezaradne życiowo, znajdujących się w kryzysie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Przebieg działań w projekcie:
• Ogłoszenie konkursu zostanie poprzedzone działaniami informacyjnymi i promocyjnymi projektu, poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej tematycznej, na stronie internetowej oraz FB.
• Po ogłoszeniu naboru wniosków na początku 2023 r., kolejnym etapem będzie  ocena formalna i metryczna.
• Opublikowanie  listy rankingowej będą podpisywane umowy o dofinansowanie.  
• Możliwość udziału w konkursie „Poznajmy się” dla wyłonionych beneficjentów.

Wsparcie finansowe:
• W ramach ogłoszonego konkursu do rozdysponowania będzie 308 000,00 zł., dla około 20 organizacji.
• Wartość jednego grantu będzie nie mniejsza niż 10 000,00 zł i nie większa niż  15 000,00 zł.  

Wsparcie merytoryczne:
• Planuje się, że organizacje poradnictwa udzielą pomocy ok. 420 osobom lub rodzinom potrzebującym wsparcia.
• Wsparcie szkoleniowe dla beneficjentów programu.
• Seminaria na temat sposobów realizacji, monitorowania działań i rozliczania inicjatywy w formie cyklu projektowego.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków i umów dostępne są na stronie w zakładce Granty-dokumenty do pobrania. Wszystkie informacje będą również na bieżąco zamieszczane na FB.
Tags
Image
Image
Image
Image
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju
Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033
Logo Nowe FIO